کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیکلاس سرودن ترانه برای علاقه مندان ترانه سرایی


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست