کلاس سرودن ترانه برای علاقه مندان ترانه سرایی


Join+



اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید





کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست