کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست
خلوت پنجاه سالگی

خلوت پنجاه سالگی

ناگفته های این دلِ آزرده از جهان

باشـد بـرای خلوت پنجـاه سالگی

متین شریفی