ارتباط با ما
کانال تلگرام
هنرجویانی که کلاس داشتند بعد از وصل شدن نت کلاسشون انجام میشه و اگه وصل شدن زمان ببره در روزهای آینده انجام میشه.
خلوت پنجاه سالگی

خلوت پنجاه سالگی

ناگفته های این دلِ آزرده از جهان

باشـد بـرای خلوت پنجـاه سالگی

متین شریفیپشیمان

کمتر از چند صباحی که به شادی پرداخت

رانده شـد از دل اغیار و پشیمان برگشت

گفته بـودم که نبایـد برود ، گـوش نکرد

رفت و آلـوده به آغـوش رقیبان برگشت

متین شریفیمحال

از جهان مانده فقط جان که مرا ترک کند

من چنانم که محال است کسی درک کند

متین شریفیافسوس

رفتـم که تـو سهم بـهـتـر از من باشـی

راضی شده ای به کمتر از من، افسوس

متین شریفیکوتاه فکری های مردم

دنیــا  اگـر  حـتـی  بر آید از پس دنیــا

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست

متین شریفیآزمودن

چه اشتباه بزرگی که جای بودنِ هم

گذشت عمر کم ما به آزمودنِ هم

متین شریفیشاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شاید این غصه مرا بعد تـو دیوانه کند

شایـد ایـن غصـه مـرا بعد تــو دیوانه کند

که قرار است کسی موی تو را شـانه کند

متین شریفیپرنده

عذاب می کشد از بسته بودن پر و بالش

پرنده ای که قفس را برای دانه بخواهد

متین شریفیباور

بیشتر میگویی و کمتر به باور میرسد

کـم به عقل آدمـی فهم برابر میرسد

متین شریفیراه رفته

از راهِ رفته ام ، دو قدم هم نرفته ای

اکنون برای موعظه های تو زود نیست؟

متین شریفیخاطره

از عشق فقط درد و غم و خاطره اش ماند

آنقدْر که هوش از سرمان رفت چه کردیم؟

متین شریفیکمای فکری

دیگر چه باید بگذرد از مرزهای فکری ام

وقتـی دچـار حالتی مثل کُمای فکری ام

متین شریفیآرام

به گرد پـای تو حتی نمیرسم ای عشق

نباشد این همه غـم در تـوان من، آرام

متین شریفیتنهایی ناگفته

هر لحظه پر از حرفم و ساکت ترم از آه

عاقل به نظـر می رسم و غرق جنـونم

سرخورده نباشـم چه کنم بین جماعـت

با ایـن هـمـه تنـهـایـی ناگفتـه درونم

متین شریفیشهره ی شهر

گیرم اصلا هنرم شهره ی یک شهرم کرد

درد هجـر تو به شاعر شدنش می ارزد؟

متین شریفیتاب و تب

بس که بر تاب و تبم افزوده ای با رفتنت

ترس دارم غـصـه از حـد تـوانـم بگـذرد

متین شریفیحرف

طعنه ی مردم این شهر زمین گیرم کرد

به خدا، حرف، فقط حرف مرا پیرم کرد

متین شریفیادامه

من خسته ترم ، نیست نیازی به ادامه...

خود میگُــذَرم ، نیست نیازی به ادامه...

متین شریفیخیال مشغول به تو

یک ذهنم و صد خیالِ مشغول به تو

پیچیــده تـر از شلـــوغی تـهرانم

متین شریفیخوشگذرانی

حالا که بعد خوشگذارنی کنار او

برگشته ای به حال پریشان سابقت

کج کرده ای مسیر دلت را به سمت ما

افتاده ای به یاد رفیقان سابقت!

متین شریفیتوضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)