نقد شعر - چه کسی منتقد است؟

نقد شعر - چه کسی منتقد است؟

برای اینکه شعری نقد شود باید به این موضوع توجه داشت که چه کسی آن را نقد میکند.
بسیاری از افراد اشعار خود را در اختیار افراد عادی که دانش شعری ندارند قرار میدهند تا آن را نقد کنند و جالب اینجاست که از این نقدها تاثیر هم میگیرند یعنی اگر کسی بگوید خوب است خیال میکند بهترین شعر را نوشته و اگر بگوید بد است گاهی چنان ناامید میشود که دیگر میلی به نوشتن ندارد.
نقد شعر باید توسط کسی انجام شود که تخصصی در این زمینه دارد و خودش صاحب اشعار ناب و ارزشمند است، چنین فردی از روی خوش آمدن یا خوش نیامدن در مورد شعر دیگران نظر نمیدهد و نقد نمیکند بلکه از روی تجربه و دانشی که دارد شعر را بررسی و میزان موفقیت شاعر در نوشتن آن شعر را بیان میکند و اشکالات تخصصی که رفع آن باعث پیشرفت شاعر میشود را مورد نقد قرار میدهد.
یک شاعر همیشه باید این را در نظر داشته باشد که در مراحل ابتدایی سرودن شعر از چه کسانی برای نقد شعر خودش کمک بگیرد و همینطور به یاد داشته باشد که شعر نهایی خودش را که از مرحله نقد اساتید گذشته است بدون اینکه دیگر نیاز باشد کسی آن را نقد کند به جامعه ارائه کند.
افراد زیادی بودند و هستند و خواهند بود که به دلیل نقد نادرست افراد خانواده یا دوستان یا آشنایان یا کاربران مجازی که درک درستی از ساختار شعر ناب ندارند مورد کم لطفی قرار گرفتند و ناامیدانه شعر را کنار گذاشتند.
از آن طرف هم افرادی هستند که بخاطر تشویق های بی مورد دیگران تا همیشه اشعاری معمولی و حتی ضعیف را نوشتند و دائماً این توهم را دارند که چه شاعر گرانقدری هستند و میگویند کسی قدر آنها را نمیداند...
 
Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست