چطور میتونی شاعر موفقی باشی؟


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست