کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیچطور میتونی شاعر موفقی باشی؟


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست