مراحل یادگیری اصول شعر در کلاس مجازی


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست