قافیه های زیبا را انتخاب کنیم

قافیه های زیبا را انتخاب کنیم

«سعی کنید همیشه در شعر از قافیه هایی استفاده کنید که حروف مختوم آن خوش اهنگ تر است.
قافیه هایی که به لحاظ آوایی شباهت بیشتری به هم دارند برای مخاطبی که شعر را میخواند جذاب تر است.
تا جایی که میتوانید قافیه هایی ناب که در شعر شاعران بزرگ هم زیاد است استفاده کنید مثل یار و نگار و بیدار و یا مثل خواب و جواب و حباب و.... و از کلماتی که حروف مختوم آن برای قافیه آوای زیبا و جالبی ندارد استفاده نکنید
البته یادتان نرود نکته ی اصلی قافیه یعنی یکسان بودن حرف مختوم و علامت قبل آن باید همیشه رعایت شود و توضیحاتی که داده شد بیشتر تاکید بر آوای خوب حروف آخر قافیه دارد»
 
Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست