کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیدقیق ترین و مهم ترین نکات شعر و شاعری را بدانید


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست