دقیق ترین و مهم ترین نکات شعر و شاعری را بدانید


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست