کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیثبت نام در کلاس آموزش حرفه ای شعر


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست