کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبهترین کلاس شعر جهت یادگیری سرودن شعر


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست