کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیاصول و تکنیک شعر گفتن حرفه ای و دقیق


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست