اصول و تکنیک شعر گفتن حرفه ای و دقیق


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست