کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآیا شما هم استعداد شاعری دارید؟


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست