کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآموزش تکنیک های ناب شعر و شاعری


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست