کارگاه یادگیری دقیق مبانی شعر و ترانه سرایی

کارگاه یادگیری دقیق مبانی شعر و ترانه سراییJoin to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست