یادگیری دقیق شعر از طریق کلاس مجازی

یادگیری دقیق شعر از طریق کلاس مجازیJoin to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست