مراحل سرودن یک شعر کلاسیک چیه؟

مراحل سرودن یک شعر کلاسیک چیه؟Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست