کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیمراحل سرودن یک شعر کلاسیک چیه؟

مراحل سرودن یک شعر کلاسیک چیه؟


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست