کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیچگونه در سرودن شاعر بهتری باشیم؟

چگونه در سرودن شاعر بهتری باشیم؟


کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست