چطور میتونی شاعر موفقی باشی؟

چطور میتونی شاعر موفقی باشی؟Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست