کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیشهره ی شهر

گیرم اصلا هنرم شهره ی یک شهرم کرد

درد هجـر تو به شاعر شدنش می ارزد؟

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست