سرودن از مردم

سرودن از مردم

من برای سرودن از مردم
دفتر خلق را ورق زده ام

تو چرا از شنیدن سخنم
دردت آمد که حرف حق زده ام

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست