کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیسرودن از مردم

سرودن از مردم

من برای سرودن از مردم
دفتر خلق را ورق زده ام

تو چرا از شنیدن سخنم
دردت آمد که حرف حق زده ام

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست