کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیراه رفته

از راهِ رفته ام ، دو قدم هم نرفته ای

اکنون برای موعظه های تو زود نیست؟

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست