راه رفته

از راهِ رفته ام ، دو قدم هم نرفته ای

اکنون برای موعظه های تو زود نیست؟

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست