باور

بیشتر میگویی و کمتر به باور میرسد

کـم به عقل آدمـی فهم برابر میرسد

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست