کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیباور

بیشتر میگویی و کمتر به باور میرسد

کـم به عقل آدمـی فهم برابر میرسد

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست