ارتباط با ما
کانال تلگرام
باور

بیشتر میگویی و کمتر به باور میرسد

کـم به عقل آدمـی فهم برابر میرسد

متین شریفیتوضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)