بیشتر میگویی و کمتر به باور میرسد

کـم به عقل آدمـی فهم برابر میرسد

متین شریفی
توضیح صوتی کلاس آموزش مجازی شعر و ترانه

(ورود به کانال آموزش)