ادامه

من خسته ترم ، نیست نیازی به ادامه...

خود میگُــذَرم ، نیست نیازی به ادامه...

#متین_شریفی


Join to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست