دقیق ترین آموزش کاربردی وزن و قافیه

دقیق ترین آموزش کاربردی وزن و قافیهJoin to Channel

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست