کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیآرام

به گرد پـای تو حتی نمیرسم ای عشق

نباشد این همه غـم در تـوان من، آرام

#متین_شریفی

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست