کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفییکی از بهترین دوره های آموزش شعر و ترانه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست