کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفییادگیری دقیق شعر از طریق کلاس مجازی


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست