کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیگروه شعر تلگرام


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست