کانال علاقه مندان شعر

کانال علاقه مندان شعر

بدون معطلی وارد کانال شعر شوید

یکی از بهترینها کانالها در زمینه شعر

Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست