کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفی




کانال علاقه مندان شعر

کانال علاقه مندان شعر

بدون معطلی وارد کانال شعر شوید

یکی از بهترینها کانالها در زمینه شعر

Shaer@



اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید





کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست