کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیکارگاه آموزش شعر و همراهی بعد آموزش


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست