کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیچگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریم


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست