کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفی



چگونه میتوانیم قواعد شعر را یاد بگیریم


Shaer@



اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید





کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست