چگونه در سرودن شاعر بهتری باشیم؟


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست