کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیچگونه در سرودن شاعر بهتری باشیم؟


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست