ویژگی های یک شعر خوب و ناب چیه؟


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست