کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیویژگی های یک شعر خوب و ناب چیه؟


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست