کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفینحوه ی صحیح و کامل سرودن شعر زیبا


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست