نحوه ی صحیح و کامل سرودن شعر زیبا


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست