کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفی



نحوه ی صحیح و کامل سرودن شعر زیبا


Shaer@



اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید





کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست