مفهوم ناب در شعر

مفهوم ناب در شعر

«گاهی شعرمان را که به افراد عادی نشان میدهیم آنها بخاطر مشاهده کلماتی که در شعر وجود دارد نظر میدهند.
مثلا شاعر از کلمات دوری و جدایی و دلتنگی استفاده کرده و فردی که شعر را میخواند با دیدن کلمات وانمود میکند که مفهوم شعر را فهمیده که درباره دوری عاشق و معشوق است و.... اما اگر همین شعر را یک فرد صاحب نظر بخواند چون نگاهی حرفه ای به شعر دارد متوجه میشود که ارتباط بین کلمات ارتباط عمیق و نابی نیست...
هیچوقت به تعریفهای افراد عادی از شعرتان دلخوش نکنید، همه ی افراد فرق شعر ناب و شعر معمولی را نمیدانند... به بالا بردن سطح شعرتان بیشتر اهمیت بدهید تا تعریف دیگران»
 
Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست