مراحل نوشتن شعر و ترانه با قاعده


Join+



اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید





کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست