کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیمراحل آموزش ترانه نوشتن با قواعد صحیح


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست