مراحل آموزش ترانه نوشتن با قواعد صحیح


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست