کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیشرکت در کارگاه شعر مجازی حرفه ای


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست