کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیشرکت در دوره مجازی آموزش شعر و ترانه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست