شرکت در دوره مجازی آموزش شعر و ترانه


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست