کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیروش های درست سرودن یک شعر خوب


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست