کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیدقیقا شاعری به چه اصولی نیاز دارد؟


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست