دقیقا شاعری به چه اصولی نیاز دارد؟


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست