کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیدقیق ترین آموزش کاربردی وزن و قافیه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست