کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیدقیق ترین آموزش شعر نویسی حرفه ای


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست