جمله بندی در شعر

جمله بندی در شعر

«یکی از مواردی که در شعر خیلی اهمیت دارد و باید رعایت شود جمله بندی زیباست که در آن تمام کلمات برای تکمیل گفتار خاصی استفاده شده اند و از بازی با کلمات خودداری شده است.
بازی با کلمات یعنی کلمه جایگاه خاصی در شعر ندارد و فقط برای پر کردن وزن از آن استفاده شده است.
در یک مصرع تا جایی که میشود جمله را با کلمات ضروری تر پر کنید.
{مثال برای فهم بهتر: فکر کنید شما صاحب رستورانی هستید که پنج نوع غذا دارد و از این پنج نوع غذا دو نوع غذا از همه بهتر است... یک مشتری می آید و میگوید دو نوع از بهترین غذاهایتان را میخواهم... قطعا در این حالت دو نوع غذای بهتر ، برای مشتری مناسب تر است}
وقتی شما ذهنتان از کلمات مختلف پر است هنگامی که میخواهید در مورد چیزی حرف بزنید یا بنویسید اولویت با کلماتی خواهد بود که بیشتر مورد رضایت مخاطب است.
وقتی مصرع را با کلمات عادی پر میکنید وزن شعر کامل میشود و جایی برای کلمات ضروری نخواهد بود
مثلا فرض کنید در یک مصرع میخواهید این منظور را برسانید که [چرا وقتی من پریشان هستم تو میروی؟] و مصرع را به این صورت "من پریشانم تو وقتی میروی" مینویسید اما سوالی نشده چون منظور اصلی را ننوشتید!!!!
در اینجا پریشانم یعنی من پریشانم و نیازی به (من) در مصرع نیست ، میروی هم یعنی تو میروی و نیازی به (تو) هم نیست... پس این دو را حذف میکنیم و مصرع را به این صورت مینویسیم "میروی وقتی پریشانم، چرا؟"
البته این توضیحات به این معنی نیست که مثلا اگر پریشانم می آید نمیشود از (من) استفاده کرد بلکه به این معناست که تا وقتی برای رساندن منظور ، کلمات ضروری در اولویت هستند نباید از کلمات غیر ضروری استفاده کرد»
 
Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست