کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبهترین کلاس ترانه سرایی جهت یادگیری ترانه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست