کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبهترین فرصت ثبت نام در کلاس شعر


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست