کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبهترین آموزش حرفه ای اصول شعر و ترانه


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست