بهترین آموزش حرفه ای اصول شعر و ترانه


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست