کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیبه عنوان یک شاعر چگونه باید شعر بنویسیم


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست