به عنوان یک شاعر چگونه باید شعر بنویسیم


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست