کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفیاصول پایه شعر را آسان یاد بگیریم


Shaer@اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست