اصول پایه شعر را آسان یاد بگیریم


Join+اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید

کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست