کانال آموزش وب سایت رسمی متین شریفی



آیا واقعا میشود شاعر شد؟


Shaer@



اشعار بیشتر را در کانال تلگرام بخوانید





کوتاه فکری های مردم را حریفی نیست